Priser Og Støttemuligheder, Højskole, Header,

Pædagogisk idé og værdigrundlag (Oure Højskole)

At mennesker mødes på tværs af kulturelle, sociale og politiske baggrunde i et ligeværdigt samvær, hvor det fælles opstår, og hvor den enkelte udvikler sin personlighed, sin viden, sine følelser og sine kompetencer.

Højskolens fællesskab skaber et netværk for livet samtidig med, at det er et springbræt til videre uddannelse og personlig udvikling.

Oure Højskole er skolen for livet

Oure Højskole tager udgangspunkt i den europæiske oplysningstanke og den moderne tænkning og videnskab. Forudsætningen for et ligeværdigt samvær er, at skolens grundlag er sekulært - en adskillelse af religion og pædagogik, politik og etik. Vores verdensbillede er humanistisk og videnskabeligt, og vi sætter mennesket i centrum for forståelsen af historien, religionen, samfundet, kulturen, kunsten og sporten, ligesom det er vores opfattelse, at naturen og dens udvikling skal forklares i naturvidenskaben.

Den overordnede pædagogiske målsætning for Oure Højskole er: At eleverne udvikler sig til myndige og ansvarlige verdensborgere, som kan bidrage til løsningen af fremtidens lokale og globale udfordringer.

Livet på Oure Højskole vil være præget af debatter om det helt centrale civilisatoriske spørgsmål: Menneskerettigheder og universelle værdier som respekten for individet, demokratiet og ytringsfriheden. Etisk refleksion og begreber som retfærdighed, fairness, dialog og gensidig respekt er derfor en selvfølgelig del af højskolelivet.

Oure Højskole indskriver sig i en tradition, der sætter demokratisk og politisk dannelse centralt i de frie skolers målsætning. Det nye Europa og globaliseringen er fremtidens udfordring. Derfor er det naturligt, at højskolen kombinerer tankerne om verdensborgerskab med beskæftigelsen med citizenship/medborgerskab.

Sport og Performing Arts
- den reflekterende sportsudøver og performer.

Sport & Performing Arts er både oplevelses- færdigheds- dannelses- og vidensfag, hvor elevens kropslige, kreative, personlige, sociale, emotionelle, intellektuelle og kommunikative læring og udvikling er det centrale.

Oure Højskole arbejder i forlængelse af den dannelsestradition, der anvender sporten og de kunstneriske fag som redskaber i dannelsesprocessen og i forhold til videnstilegnelse.

Fænomenologisk og psykologisk er der mange lighedspunkter mellem det at dyrke sport og udøve de kunstneriske fag. I oplevelsen af verden og dens fænomener og motivationens og emotionens betydning er der sammenhænge, som gør det selvfølgeligt at bringe sport og de kunstneriske fag sammen på højskolen.

Det særegne på Oure Højskole er, at vi har det, som vi kalder det fagintensive linjevalg, hvor eleverne vælger én speciallinje, som de målrettet udvikler sig i. Dette lægger op til fordybelse, fokusering og vedvarende indsats.

I Skolernes i Oures værdigrundlag indgår Sport og Performing Arts i et pædagogisk program, hvor den unge udvikler sig menneskeligt gennem en målrettet læringsproces, hvor såvel tænkning og refleksion som følelse og krop er i spil.

Begrebet den reflekterende sportsudøver og performer kobler elevens motivation og fordybelse i den valgte linjeaktivitet med den teoretiske undervisning og læring: Indsigt og handledygtighed kvalificeres ved at kombinere den praktiske aktivitet med teoretisk refleksion. Derved ophæves den traditionelle modsætning mellem teori og praksis.

Med udgangspunkt i sport & performance-linjerne og kostskolelivet foregår den almene videnstilegnelse og den almene perspektivering på Oure Højskole ud fra nedenstående fem dimensioner. Målet er at perspektivere sporten og de kunstneriske fag således, at der bygges bro mellem elevernes linjeaktivitet og den almene videnstilegnelse.

1. Den eksistentielle og etiske dimension
2. Den naturvidenskabelige og biologiske dimension
3. Den psykologiske og pædagogiske dimension
4. Den sociologiske, kulturelle og historiske dimension
5. Den æstetiske og musiske dimension

Perspektiveringen sker på baggrund af teorier, metoder og refleksioner, der kan belyse det biologiske og naturen. Den sker i det psykologiske i forhold til individet og det sociale fællesskab. Den sker i forhold til livsmening ,værdier og det etiske. Den sker i det kreative, det musiske og æstetiske og i det historiske, kulturelle og globale fællesskab.

Den almene perspektivering og kundskabs- og videnstilegnelse sker med henblik på elevens personlige dannelse og udvikling, men også med henblik på kvalificering til videre uddannelse og erhvervsarbejde. Dannelse og uddannelse overlapper hinanden.

Oure Højskole har ambition om at udgøre et læringsmiljø præget af kulturel kapital, lidenskab i sport og kunst og et fornøjeligt og festligt højskoleliv - skolen for livet.

Læs om Skolerne i Oures værdigrundlag her. 

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 37

Social

kopieret